download
twitter
actie

Disclaimer


Copyright en inhoud
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Abusol. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Cookies
Deze site gebruikt cookies om optimaal te kunnen werken. Een "cookie" is een referentie die opgeslagen wordt op uw computer: dankzij deze cookie kan bij het ophalen van een volgende pagina vastgesteld worden dat het om dezelfde bezoeker gaat om bvb het juiste menu te tonen of bij een e-commerce site om te weten wat reed in uw winkelwagentje zit. De cookies werken alleen voor de duur van uw sessie en er wordt geen marketing informatie bijgehouden. Verder gebruikt deze site ook thirt-party cookies (van andere bedrijven). Het third-party cookie is van Google om, niet-gepersonaliseerde statistieken bij te houden over welke pagina's het meest bezocht worden. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Doel van de verwerking van persoongegevens
Indien U ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt enkel en alleen om u te informeren over updates en producten die uitgaan van Abusol. U hebt recht tot inzage van deze gegevens en deze zullen ook op uw vraag via e-mail of telefonisch aangepast worden.

Uw rechten
Voor meer algemene informatie kan U steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie. (http://www.privacy.fgov.be), Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

Melding van schending van privacy
Indien U meent dat een Abusol lid een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt U verzocht om Abusol daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres: info@abusol.be. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

Controle van uw privécommunicatie
Abusol behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van Abusol alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is.

Directe/indirecte schade
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Tarieven op de site
De weergegeven gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door de producenten en Abusol kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.